آدرس: اردبیل خیابان دانشگاه-دانشگاه محقق اردبیلی-معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

 تلفكس: 33510600-045